CENTRAL EMBASSY | EXPERIENCE - Central Bangkok Privilege
REDEFINING THE NEW LUXURY SHOPPING EXPERIENCE FASHION DINING LIFESTYLE CULTURE EATHAI STORE.
EXPERIENCE - Central Bangkok Privilege
8633
page,page-id-8633,page-child,parent-pageid-7222,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive

EXPERIENCE

Congratulations to the Central Bangkok Privilege Winners!

web-cbkk-announce

1,000.- Din Tai Fung Vouchers (5 prizes)

คุณศลิษา สละสวัสดิ์

คุณสายฤดี พัฒนพงศานนท์

คุณสุรัตน์ ภูวธนารักษ์

คุณเก่งการ ยิ่งวรรณศิริ

คุณวรทิพย์ อาชานิวณิช

1,000.- Paris Mikki Vouchers (5 prizes)

คุณกานดาภา หวั่งหลี

คุณพรรณทิพา ทองจินดาวงศ์

คุณปทิตตา ชัยมงคล

คุณสุรสิทธิ์ ทองจินทรัพย์

Khun JUNKO KOIDE

200.- Eathai Vouchers (40 prizes)

คุณทยพร อุ่ยตระกูล

คุณวริษฐา วุฒิพงศ์กุล

คุณพงศ์สยาม เจริญศรี

คุณศุภกร เลาหทวีโชค

คุณชารียา ชาลีเปรี่ยม

คุณปิยะมาศ สรรพวีรวงศ์

คุณเสรี เด่นวรลักษณ์

คุณศิริรัตน์ ผลโยธิน

คุณวิภา เมธีเถกิง

คุณแสงกนก ศรีวีระวานิชกุล

คุณนพพนธ์ พลอยจรูญ

คุณธนะบูลย์ บุญเจือ

คุณวัชรา วิศิษฐ์กิจการ

คุณวีร์ธิมา ชินธรรมมิตร

คุณวิภาพร อัศวพิศิษฐ์

คุณศิริรัตน์ มูลสอาด

คุณกชกร ปิณฑวิรุจน์

คุณวิชชุกร นิลมานัตต์

คุณธัญยธรณ์ เรืองอัครนันท์

คุณดลพร เอี่ยมวรพงษ์

คุณพันธุ์ศรี นิลมานัตต์

คุณอัญรินทร์ สีหเจริญธนกิจ

คุณสุธิดา ร่มเย็น

คุณนริศ วิทยาวรากรณ์

คุณจิตรา ธาราหิรัญโชติ

คุณณัฏฐิยาภรณ์ ศิลปวิทยกุล

คุณณัฐวุฒิ ชัยมงคล

Khun AMEET KAUR

Khun Hnin AYE

Khun SIAN FUEY EAR

คุณอรอุษา โรจน์รพีธาดา

คุณรัตนาวลี โลหารชุน

คุณวงศกร มณีกร

คุณอลิสา เหลืองวรพันธ์

คุณปิยะรัศมิ์ วิสุทธิมรรค

คุณชยาภรณ์ เลื่อนนภาวรรณ

คุณศุภกัญญา ลาวัณย์ศิริ

คุณอัญชลี ลิมปนวงศ์แสน

คุณสุพล ตัณศิริชัยยา

คุณณิชาภัทร โพธิ์ประยูร

 Neck Pillows (30 prizes)

คุณกฤตยา จงธนะวณิช

คุณแจยุน ลี

คุณชลนิศา พรประสิทธิ์

คุณโสภา จิระมณี

คุณลัดดารัตน์ แสงกาศนีย์

คุณชฏามาศ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

คุณณวรา พัชรกีรติกุล

คุณโชษิตา บำเหน็จพันธุ์

คุณสุนีย์ แซ่หลี

คุณวลัญช์ ธาราชมภู

คุณพงษ์ศักดิ์ ตระกูลสุข

คุณวินิตา ประเสริฐกุล

คุณฉัตรพิมพ์พา ธนวรภาคย์

คุณวรรณา เต็มนิรันรัตน์

Khun SENTHIL WATHAN ARUMUGAM

Khun TOMIOKA SEKIWA

คุณสมศักดิ์ สิงหวรวุฒิ

คุณดนฤดี สิงหวรวุฒิ

คุณชูรัช ศรีคำดี

คุณบุรณา เพ็ญวจีกุล

คุณนิพิษฐา จิตโตภาษ

คุณพัชริยา เทียมศรีทอง

คุณรัศมี ตรีพรเจริญ

คุณทิพย์วิมล เจริญศรีสวัสดิ์

คุณชัชวาล อัศวกนกศิลป์

คุณอภิวุฒิ ทรัพย์เจริญดีอาภา

Khun SHI YUN

คุณฤดี คิราศุฎะ

คุณนัทธ์หทัย จาตุรนต์เกาศัลย์

คุณศรัญญา พูนนิพงษ์

Shirts (20 prizes)

คุณอลิสรา ชรินทร์สาร

คุณรัชวิน บุตตะวงษ์

คุณจิตติมา เคหสุขเจริญ

คุณเอกศักดิ์ เทพผดุงพร

คุณวริศรา วิรัตน์มาลี

คุณตรีนุช คุณดิลกชัย

คุณกัลยาณัฐ ชัยกิจยิ่งเจริญ

คุณวีระพงษ์ วิศาลการัณย์

คุณกมลวรรณ จิรวิศิษฎ์

คุณปัญจพร นิรันดร

คุณอาภรณ์ ลิมเกรียงไกร

คุณณภัทร กาญจนะจัย

คุณสุรัตน์ กิจคุณาเสถียร

คุณแพตริเซีย มงคลวนิช

คุณภารดี ชินมหาวงศ์

คุณธนศักดิ์ มูลกัณฐ์

คุณศรีบุญ อนุตรโชติกุล

คุณปฎิมาพร นิลจำรัส

คุณลลิตา เอมอิ่มธรรม

คุณศุภัคญ์กาญจน์ พันธิสุนทร

 Prizes are non-exchangeable for cash. Prizes worth 1,000.- & over are subject to a 5% tax. Please present your citizen ID to claim your prize by 28 Feb ’18 at the Concierge, Level G, Central Embassy or tel. 02 119 7777

 • Issaya Cooking Studio

   

  Learn how to cook like a Thai with Chef Ian Kittichai and his team, who know the secrets of the impressive flavours of Thai cuisine. Issaya Cooking Studio offers cooking classes ranging from kids’ classes to mixology classes.

  Issaya-Cooking-Studio

 • Vejpong Pharmacy

   

  Vejpong Pharmacy has been part of Yaowarat history for over a century. The pharmacy’s signature wooden shelves filled with traditional medicine have been a proof of their long-time expertise.

 • Thai Cookbook & Souvenir Store

   

  Thai Cookbook & Souvenir Store is your new go-to place for Thai recipes and souvenirs that will remind you of Thai culture. The products add more flavours to your kitchen and heighten the liveliness in your house.

 • Eat Thai Rice

   

  Eat Thai Rice imitates the feeling of being in a rice field by gathering up to 23 local kinds of rice. Harvesting is a big moment for farmers and finding the right rice is a big moment for rice lovers.

 • Grocery 4 Pak

   

  The shelves of Grocery 4 Pak are full of so many Thai ingredients from all 4 regions that you can do your grocery shopping in a nostalgic, friendly mood, the same mood you feel when shopping at your neighborhood mom-and-pop stores.

 • .

  Not only do the fresh produce and daily products on offer contribute to the elements of Thai markets, but familiar items such as local supplies used by vendors are also part of it as well. Talad Eathai brings you all these elements while being a convenient place for you to grab top quality foodstuffs.

 • Moom Aroi

   

  Inspired by the guarantee signs seen at both street food vendors and expensive dining places, Moom Aroi offers a variety of food rotated bi-weekly that will be your guide to delicious Thai food from all regions.

 • Wan Yen

   

  Wan Yen generates a delightful feeling by offering frozen Thai treats. Come grab Thai-style ice cream with hard-to-resist toppings. These are the real antagonists of hot and humid weather.

  Wan-Yen

 • Baan Kanom Thai

   

  Imagine Baan Kanom Thai as a big brass tray filled with an assortment of Thai desserts. This heavenly tray offers traditional flavours or Thai sweet treats that are just so good choosing just one is never enough.

 • Bangkok Bold Kitchen

   

  The concept of Eathai Café is inspired by the steel folding shutters of old school cafés where everyone knows each other and forms a casual community bound with coffee. We bring the same vibe, but with a wider variety of all-day dining, offering the top dishes from Eathai and more.

 • Little Chinatown

   

  Inspired by the vivid sight and sound of Yaowarat. A new corner in Krua 4 Pak called Little Chinatown by San Yod turns the profound relations between Thai and Chinese into distinct Thai-Chinese dishes like Szechuan fried rice, Hong Kong noodles and much more.

 • streetfood-logo

   

  Wherever you are in Thailand, eating street food is a fun and flavourful way to get to know a city. To keep this lively atmosphere, Eathai brings you not only local favourites, but also the total experience of the best street food.

   

 •  

  Krua 4 Pak is your tiffin box or ‘Pinto’ combining mouth-watering goodies from all over the country. Each tier of this ‘Pinto’ is filled with a variety of food from all 4 regions. Expect things like fresh-from-the-sea seafood, to the city’s best-loved vegetarian food and mellow recipes from central Thailand and Esan spicy dishes.

   

  Central
  4-pak-central
  North
  4-pak-north
  Vegetarian
  4-pak-vegetarian
  Esan South
  4-pak-esarn
  South
  4-pak-south
  Seafood
  4-pak-seafood